DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pppgryfino.pl.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: ——–.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-10.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i audiodeskrypcji.
 • Brak wystarczającego kontrastu niektórych elementów tekstu w stosunku do koloru tła strony.
 • Zdjęcia nie posiadają opisów.
 • Brak możliwości odsłuchania treści zawartych na stronie poradni.
 • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Teksty na stronie oraz pliki do pobrania nie są odczytywalne maszynowo i łatwe do czytania tzw.ETR.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Krajniak, aneta.krajniak@pppgryfino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 416 27 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY WNIOSKOWO-SKARGOWEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

DO POBRANIA:

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie ma siedzibę w dwóch budynkach:
 • Budynek przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie,
 • Budynek przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91

Do budynku prowadzą dwa wejścia:
Wejście główne mieści się od tyłu budynku i znajduje się na poziomie gruntu:
 • sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze na lewo od wejścia, po prawej stronie korytarza,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • w budynku brak jest systemu monitoringu,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami, na schodach znajdują się barierki i poręcze,
 • przy drzwiach został zamontowany domofon.
Wejście od internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – winda:
 • winda jest usytuowana na zewnątrz budynku na parterze przy internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,
 • wejście do windy znajduje się na poziomie gruntu,
 • winda wyposażona jest w oznaczenia przycisków w alfabecie Braile’a, nie jest wyposażona w system dźwiękowy,
 • wejście przeznaczone jest dla osób z dysfunkcjami ruchu oraz matek z wózkami,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • nad wejściem nie ma systemu monitoringu,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • wejście do poradni znajduje się na wprost windy, na drzwiach został zamontowany domofon.
 • Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych. Parking dla osób niepełnosprawnych został wyznaczony przy budynku ZAZ-u.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku jest pętla indukcyjna.
W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących:
 • tablica tyflograficzna z układem pomieszczeń umieszczona jest na ścianie na pierwszym piętrze na wprost głównych drzwi wejściowych,
 • do tablicy prowadzi ścieżka kierunkowa,
 • drzwi wejściowe oraz schody oznaczone są polami uwagi.
Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Budynek: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna filia w Chojnie, ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna (III piętro):

Wejście główne od ul. Wilsona:
 • wejście znajduje się powyżej poziomu gruntu, w celu wejścia do budynku należy pokonać schody – cztery stopnie,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami, na schodach znajdują się poręcze.
Wejście między bryłami budynku:
 • wejście znajduje się powyżej poziomu gruntu, w celu wejścia do budynku należy pokonać schody – cztery stopnie lub skorzystać z podjazdu,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów urządzony jest podjazd – przy schodach do wejścia między bryłami budynku.
 • W budynku znajduje się jedna winda. Usytuowana jest na parterze w holu głównym – po lewej stronie od głównego wejścia, po prawej stronie od wejścia między bryłami budynku. Winda wyposażona jest w system dźwiękowy oraz oznaczenia w alfabecie Braile’a.
 • W budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących, nie ma oznaczeń w druku powiększonym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna mieści się na III piętrze. Na jej terenie znajduje się pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz oznaczenia w alfabecie Braile’a.
Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Skip to content