Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i filia w Chojnie pełni na obszarze Powiatu Gryfińskiego funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Dla kogo jest projekt:

 • dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (wg ICD – 10) – dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością,
 • rodzice tych dzieci.

Cele działań ośrodka:

 • wsparcie rodziców, udzielanie im specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu/zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowej pomocy,
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny,
 • skoordynowanie działań wspierających na rzecz dziecka i rodziny.

Zakres działań ośrodka:

udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością, które obejmuje:

 • udzielanie informacji,
 • zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
 • koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ośrodek koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczy w ramach swojej działalności oferuje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach (dobieranych do potrzeb i możliwości dziecka):

 • terapia ręki
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • zajęcia metodą M. Montessori

Gdzie zgłosić się po pomoc?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie
ul. Łużycka 91,74-100 Gryfino (I piętro)
telefon i fax: +48 (91) 416-27-37

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie filia w Chojnie
ul. Dworcowa 1, 74-500 Chojna (III piętro)
telefon i fax: +48 (91) 431-28-29

Rodzic starający się o wsparcie w ramach programu składa w poradni obowiązkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością.

Wskazane jest dołączenie dokumentów z poniższej listy, jeżeli dziecko takie posiada:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich,
 • dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego,
 • opinia z przedszkola lub placówki do której uczęszcza dziecko.

Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

Podstawę prawną Projektu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016, poz 1860), Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1250) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. (Dz.U. z 2017r., poz. 1712).


Skip to content