Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową. Główna siedziba Poradni mieści się w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 (budynek Internatu I piętro), filia – w Chojnie ul. Dworcowa 1 (budynek na terenie szkolnym, III piętro).
Świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpłatna i dobrowolna, adresowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodzin, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów szkolnych z terenu Powiatu Gryfińskiego.

Wyspecjalizowana kadra psychologów, pedagogów (w tym surdopedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów), logopedów (w tym neurologopedów), socjoterapeutów, doradców zawodowych realizuje główne cele i zadania poradni.
Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Zadania główne poradni:

  1. Diagnozowanie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom w formie:
    a) terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
    b) wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
    c) pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
  3. Profilaktyka oraz wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
  4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Skip to content