Nasza historia

Poznaj naszą historię, czyli jak to się wszystko zaczęło

ROK 1968

Rozpoczyna działalność Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Gryfinie z siedzibą w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Niepodległości 16. Placówka dysponowała trzema pomieszczeniami. Zatrudniono psychologa a następnie logopedę. Kierownikiem została Maria Dobromilska. Motto, którym się kierowała brzmiało: „ Człowiek jest wart tyle, ile może pomóc drugiemu człowiekowi”. Główne zadania, które realizowała poradnia to: badanie dojrzałości szkolnej, poradnictwo zawodowe, diagnozowanie trudności szkolnych, poradnictwo wychowawcze.

ROK 1972

Zaczęły wyodrębniać się dwa podstawowe kierunki działań placówki: pomoc w wyborze zawodu  i pomoc dzieciom, nauczycielom, rodzicom w zakresie trudności w nauce i wychowaniu. Zostali przyjęci nowi pracownicy – psycholog i pedagog. Poradnia zatrudniała 4 pracowników. Rozpoczęto diagnozowanie i terapię dysleksji. Pracownicy poradni prowadzili zajęci pokazowe dla nauczycieli. Powstał Klub Nauczycieli Nowatorów, którego przewodniczącą został pani dyrektor Maria Dobromilska.

ROK 1975

Powołano pierwszy zespół orzekający – decydujący o potrzebie kształcenia specjalnego.

ROK 1976

Zmiana siedziby na budynek przy ulicy Bolesława Chrobrego 48 „Pałacyk Pod Lwami”. Poradnia otrzymała cztery pomieszczenia. Placówka zwiększała z roku na rok merytoryczną obsadę, poszerzała działalność.

ROK 1978

Poradnia świętuje 10 rocznicę działalności. Pracuje już 5 merytorycznych pracowników – dwóch psychologów, dwóch pedagogów i logopeda, co pozwoliło na realizację w większym zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, udzielania pomocy nauczycielom przedszkoli i rodzicom dzieci przedszkolnych. Została utworzona Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Chojnie, która objęła swym działaniem gminę: Chojna, Cedynię, Moryń i Mieszkowice. Zmniejszenie ilości placówek pozwoliło na rozszerzenie działalności, ukierunkowanie oddziaływań na indywidualna pracę i opiekę nad dzieckiem.

ROK 1979

Zmiana siedziby. Poradnia otrzymała gabinety w  budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ulicy Niepodległości 20. Z powodu trudnych warunków lokalowych, zajęcia warsztatowe, szkolenia, spotkania z pedagogami, nauczycielami odbywały się w Klubie Nauczyciela. Pracownikom poradni powierzono prowadzenie rocznego kurs według programu MENiS dla 40 nauczycieli re edukatorów. Kurs dawał kwalifikacje do pracy w szkole z  zespołami korekcyjno-kompensacyjnymi.

ROK 1982

Pani dyrektor Maria Dobromilska odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem poradni została Izabela Walczak.

ROK 1993

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 czerwca 1993 Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przekształciła się w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zmieniły się zadania i funkcja poradni. Priorytetem stała się diagnoza, profilaktyka, działalność terapeutyczna, doradcza oraz orzecznictwo. Poradnia otrzymała siedzibę przy ulicy Armii Krajowej 8. W placówce zatrudnionych było 14 pracowników merytorycznych. Oprócz diagnozy, pracownicy prowadzili regularną pracę w szkołach i przedszkolach, organizując liczne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
We wrześniu rozpoczyna działalność świetlica socjoterapeutyczna. Rozpoczął się również okres intensywnego szkolenia, podnoszenia kwalifikacji.

ROK 1999

Po utworzeniu powiatów, poradnia administracyjnie podlega Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, merytorycznie – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

ROK 2002

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych głównym zadaniem poradni było udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej) dzieciom i młodzieży, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Działalność diagnostyczno-terapeutyczna, która od początku była realizowana, poszerzała się stale. Prowadzone były grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”. Z roku na rok zwiększała się liczba warsztatów dla dzieci przedszkolnych i uczniów, prelekcji, zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli oraz liczba diagnozowanych i objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną.

ROK 2005

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora poradni. Pani dyrektor Izabela Walczak odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem została Jolanta Majewska. W tym roku pracownicy po raz pierwszy zorganizowali „Drzwi otwarte”. Ta forma promocji poradni stała się stałym, corocznym przedsięwzięciem. Odbywały się warsztaty dla dzieci i rodziców, udzielano indywidualnych porad, prowadzono przesiewowe badania słuchu, wzroku, mowy.

ROK 2006

W wyniku wyborów samorządowych nastąpiła zmiana we władzach powiatowych. Radni, Zarząd Powiatu, z nowym Starostą na czele Panem Wojciechem Konarski, mieli decydować o sprawach finansowych placówki. Po latach okazało się, że były to dobre decyzje (choć potrzeby mamy coraz większe i jeszcze wiele jest do zrobienia, a właściwie kupienia).

ROK 2008

W styczniu odbywały się obchody 40-lecia. Przybyli liczni goście, były wspomnienia, podziękowania i miłe życzenia. Obsadę merytoryczną poradni tworzyło: czterech psychologów, pięciu pedagogów i trzech logopedów. Zwiększała się sukcesywnie liczba diagnozowanych dzieci i młodzieży. W szkołach i przedszkolach prowadzone były warsztaty integracyjne, rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia aktywizujące i przygotowujące do świadomego planowania drogi kształcenia i wyboru zawodu, programy profilaktyczne o tematyce związanej z komunikacją, uzależnieniami, prawidłowym rozwojem mowy. Poradnia rozpoczęła wydawanie na każdy rok szkolny oferty zajęć warsztatowych, prelekcji dla rodziców, nauczycieli oraz zajęć warsztatowych dla uczniów. Został wydany pierwszy folder promocyjny poradni.

ROK 2009

W marcu nastąpiła zmiana siedziby. Placówka otrzymała pierwsze piętro budynku przy ulicy Łużyckiej 91. Można przypuszczać, że jest to już miejsce na zawsze. Po sześciu przeprowadzkach baza lokalowa Poradni w Gryfinie jest jedną z lepszych w województwie.

Polskie Towarzystwo Dysleksji przyznało Poradni certyfikat, dzięki realizacji Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Ortograffiti.

ROK 2009

Na mocy uchwały Rady Powiatu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie zostały połączone w jedną placówkę – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie z filią w Chojnie. Na Radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2009/2010 spotkali się pracownicy obu placówek.

ROK 2010

Pierwszy integracyjny wyjazd pracowników obu placówek do Rewala, który miał swoją kontynuację w kolejnych latach (Kraków – 2012, Paryż, Amsterdam – 2014, Praga – 2016, a w 2018……być może Malta).

ROK 2011

Coroczne życzenia świąteczne, które otrzymujemy od Pani Marii Dobromilskiej – pierwszego dyrektora poradni – bardzo nas wzruszają (Pani Maria pisze te życzenia własnoręcznie).

ROK 2012

Rozpoczęły się zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – w pierwszym roku dla pięciorga dzieci. W zespole pracuje psycholog, pedagog, neurologopeda a od 2014 roku również fizjoterapeuta.

ROK 2013-2015

Poradnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim”. Celem głównym jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie rocznych planów wspomagania, spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia. W realizacji tego zadania bierze 315 nauczycieli i 35 placówek. Powstają pierwsze sieci współpracy i samokształcenia. Po zakończeniu projektu, praca nauczycieli w sieciach współpracy jest kontynuowana, powstają też nowe: dyrektorów, surdopedagogów, logopedów, socjoterapeutów, polonistów, nauczycieli przedszkola oraz grupy wsparcia dla asystentów rodzin, wychowawców, doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjno-zawodowe. W poradni odbywają się pierwsze zajęcia grupowe prowadzone Metodą Dobrego Startu dla dzieci 5- letnich. W kolejnych latach prowadzone są również dla dzieci 4- letnich, klas 0 – I oraz II z trudnościami w nauce czytania i pisania.

ROK 2014

Poradnia poszerzyła swoją ofertę o przesiewowe badania procesów centralnego przetwarzania słuchowego, wykonywane „Screeningowym Audiometrem Tonalnym”. Odbyła się pierwsza edycja powiatowego konkursu „Ortograficzne potyczki z….Dysleksją”, którego adresatem są uczniowie z problemami dyslektycznymi uczęszczający do klas IV-VI szkół podstawowych.

ROK 2015

Wyższa Szkoła Humanistyczna we współpracy z poradnią zorganizowała studia podyplomowe na dwóch kierunkach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika) i diagnoza i terapia pedagogiczna. Zajęcia odbywały się w siedzibie poradni. W maju 2016 roku pierwsi studenci odebrali dyplomy. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele uczelni, powiatu, poradni, wykładowcy.

ROK 2017

Filia poradni w Chojnie zmieniła siedzibę – przeniosła się z parteru na trzecie piętro. Placówka została wyposażona w salę rehabilitacyjną dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Na otwarcie przybyło wielu gości.

…ale to nie jest koniec naszej pracy!
Dalej szkolimy się i rozwijamy dla Was!