Poznaj naszą historię, czyli jak to się wszystko zaczęło

ROK 1968

Rozpoczyna działalność Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Gryfinie z siedzibą w budynku Liceum Ogólnokształcącego ul. Niepodległości 16. Placówka dysponowała trzema pomieszczeniami. Zatrudniono psychologa a następnie logopedę. Kierownikiem została Maria Dobromilska. Motto, którym się kierowała brzmiało: „ Człowiek jest wart tyle, ile może pomóc drugiemu człowiekowi”. Główne zadania, które realizowała poradnia to: badanie dojrzałości szkolnej, poradnictwo zawodowe, diagnozowanie trudności szkolnych, poradnictwo wychowawcze.

ROK 1972

Zaczęły wyodrębniać się dwa podstawowe kierunki działań placówki: pomoc w wyborze zawodu  i pomoc dzieciom, nauczycielom, rodzicom w zakresie trudności w nauce i wychowaniu. Zostali przyjęci nowi pracownicy – psycholog i pedagog. Poradnia zatrudniała 4 pracowników. Rozpoczęto diagnozowanie i terapię dysleksji. Pracownicy poradni prowadzili zajęci pokazowe dla nauczycieli. Powstał Klub Nauczycieli Nowatorów, którego przewodniczącą został pani dyrektor Maria Dobromilska.

ROK 1975

Powołano pierwszy zespół orzekający – decydujący o potrzebie kształcenia specjalnego.

ROK 1976

Zmiana siedziby na budynek przy ulicy Bolesława Chrobrego 48 „Pałacyk Pod Lwami”. Poradnia otrzymała cztery pomieszczenia. Placówka zwiększała z roku na rok merytoryczną obsadę, poszerzała działalność.

ROK 1978

Poradnia świętuje 10 rocznicę działalności. Pracuje już 5 merytorycznych pracowników – dwóch psychologów, dwóch pedagogów i logopeda, co pozwoliło na realizację w większym zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, udzielania pomocy nauczycielom przedszkoli i rodzicom dzieci przedszkolnych. Została utworzona Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Chojnie, która objęła swym działaniem gminę: Chojna, Cedynię, Moryń i Mieszkowice. Zmniejszenie ilości placówek pozwoliło na rozszerzenie działalności, ukierunkowanie oddziaływań na indywidualna pracę i opiekę nad dzieckiem.

ROK 1979

Zmiana siedziby. Poradnia otrzymała gabinety w  budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ulicy Niepodległości 20. Z powodu trudnych warunków lokalowych, zajęcia warsztatowe, szkolenia, spotkania z pedagogami, nauczycielami odbywały się w Klubie Nauczyciela. Pracownikom poradni powierzono prowadzenie rocznego kurs według programu MENiS dla 40 nauczycieli re edukatorów. Kurs dawał kwalifikacje do pracy w szkole z  zespołami korekcyjno-kompensacyjnymi.

ROK 1982

Pani dyrektor Maria Dobromilska odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem poradni została Izabela Walczak.

ROK 1993

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 czerwca 1993 Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przekształciła się w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zmieniły się zadania i funkcja poradni. Priorytetem stała się diagnoza, profilaktyka, działalność terapeutyczna, doradcza oraz orzecznictwo. Poradnia otrzymała siedzibę przy ulicy Armii Krajowej 8. W placówce zatrudnionych było 14 pracowników merytorycznych. Oprócz diagnozy, pracownicy prowadzili regularną pracę w szkołach i przedszkolach, organizując liczne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
We wrześniu rozpoczyna działalność świetlica socjoterapeutyczna. Rozpoczął się również okres intensywnego szkolenia, podnoszenia kwalifikacji.

ROK 1999

Po utworzeniu powiatów, poradnia administracyjnie podlega Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, merytorycznie – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

ROK 2002

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych głównym zadaniem poradni było udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej) dzieciom i młodzieży, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Działalność diagnostyczno-terapeutyczna, która od początku była realizowana, poszerzała się stale. Prowadzone były grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”. Z roku na rok zwiększała się liczba warsztatów dla dzieci przedszkolnych i uczniów, prelekcji, zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli oraz liczba diagnozowanych i objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną.

ROK 2005

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora poradni. Pani dyrektor Izabela Walczak odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem została Jolanta Majewska. W tym roku pracownicy po raz pierwszy zorganizowali „Drzwi otwarte”. Ta forma promocji poradni stała się stałym, corocznym przedsięwzięciem. Odbywały się warsztaty dla dzieci i rodziców, udzielano indywidualnych porad, prowadzono przesiewowe badania słuchu, wzroku, mowy.

ROK 2006

W wyniku wyborów samorządowych nastąpiła zmiana we władzach powiatowych. Radni, Zarząd Powiatu, z nowym Starostą na czele Panem Wojciechem Konarski, mieli decydować o sprawach finansowych placówki. Po latach okazało się, że były to dobre decyzje (choć potrzeby mamy coraz większe i jeszcze wiele jest do zrobienia, a właściwie kupienia).

ROK 2008

W styczniu odbywały się obchody 40-lecia. Przybyli liczni goście, były wspomnienia, podziękowania i miłe życzenia. Obsadę merytoryczną poradni tworzyło: czterech psychologów, pięciu pedagogów i trzech logopedów. Zwiększała się sukcesywnie liczba diagnozowanych dzieci i młodzieży. W szkołach i przedszkolach prowadzone były warsztaty integracyjne, rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia aktywizujące i przygotowujące do świadomego planowania drogi kształcenia i wyboru zawodu, programy profilaktyczne o tematyce związanej z komunikacją, uzależnieniami, prawidłowym rozwojem mowy. Poradnia rozpoczęła wydawanie na każdy rok szkolny oferty zajęć warsztatowych, prelekcji dla rodziców, nauczycieli oraz zajęć warsztatowych dla uczniów. Został wydany pierwszy folder promocyjny poradni.

ROK 2009

W marcu nastąpiła zmiana siedziby. Placówka otrzymała pierwsze piętro budynku przy ulicy Łużyckiej 91. Można przypuszczać, że jest to już miejsce na zawsze. Po sześciu przeprowadzkach baza lokalowa Poradni w Gryfinie jest jedną z lepszych w województwie.

Polskie Towarzystwo Dysleksji przyznało Poradni certyfikat, dzięki realizacji Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Ortograffiti.

ROK 2009

Na mocy uchwały Rady Powiatu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie zostały połączone w jedną placówkę – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie z filią w Chojnie. Na Radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2009/2010 spotkali się pracownicy obu placówek.

ROK 2010

Pierwszy integracyjny wyjazd pracowników obu placówek do Rewala, który miał swoją kontynuację w kolejnych latach (Kraków – 2012, Paryż, Amsterdam – 2014, Praga – 2016, a w 2018……być może Malta).

ROK 2011

Coroczne życzenia świąteczne, które otrzymujemy od Pani Marii Dobromilskiej – pierwszego dyrektora poradni – bardzo nas wzruszają (Pani Maria pisze te życzenia własnoręcznie).

ROK 2012

Rozpoczęły się zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – w pierwszym roku dla pięciorga dzieci. W zespole pracuje psycholog, pedagog, neurologopeda a od 2014 roku również fizjoterapeuta.

ROK 2013-2015

Poradnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim”. Celem głównym jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie rocznych planów wspomagania, spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia. W realizacji tego zadania bierze 315 nauczycieli i 35 placówek. Powstają pierwsze sieci współpracy i samokształcenia. Po zakończeniu projektu, praca nauczycieli w sieciach współpracy jest kontynuowana, powstają też nowe: dyrektorów, surdopedagogów, logopedów, socjoterapeutów, polonistów, nauczycieli przedszkola oraz grupy wsparcia dla asystentów rodzin, wychowawców, doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjno-zawodowe. W poradni odbywają się pierwsze zajęcia grupowe prowadzone Metodą Dobrego Startu dla dzieci 5- letnich. W kolejnych latach prowadzone są również dla dzieci 4- letnich, klas 0 – I oraz II z trudnościami w nauce czytania i pisania.

ROK 2014

Poradnia poszerzyła swoją ofertę o przesiewowe badania procesów centralnego przetwarzania słuchowego, wykonywane „Screeningowym Audiometrem Tonalnym”. Odbyła się pierwsza edycja powiatowego konkursu „Ortograficzne potyczki z….Dysleksją”, którego adresatem są uczniowie z problemami dyslektycznymi uczęszczający do klas IV-VI szkół podstawowych.

ROK 2015

Wyższa Szkoła Humanistyczna we współpracy z poradnią zorganizowała studia podyplomowe na dwóch kierunkach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika) i diagnoza i terapia pedagogiczna. Zajęcia odbywały się w siedzibie poradni. W maju 2016 roku pierwsi studenci odebrali dyplomy. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele uczelni, powiatu, poradni, wykładowcy.

ROK 2017

Filia poradni w Chojnie zmieniła siedzibę – przeniosła się z parteru na trzecie piętro. Placówka została wyposażona w salę rehabilitacyjną dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Na otwarcie przybyło wielu gości.

ROK 2018

50 LAT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GRYFINIE
Uroczystość Złotego Jubileuszu Poradni odbyła się 16 lutego 2018. W spotkaniu uczestniczyli: starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miler w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty starszy wizytator Hanna Markowska oraz Cezary Henryk, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Zaproszenie na spotkanie przyjęli również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z którymi poradni współpracuje na co dzień. Wyjątkowi goście spotkania to emerytowani pracownicy na czele z Panią Izabelą Walczak – dyrektorem Poradni w latach 1982-2005. Tak obecna dyrektor Jolanta Majewska przybliżyła sylwetki emerytowanych dyrektorów. Najdłużej pracującym pracownikiem (41 lat) jest psycholog Barbara Kurkiewicz. W swoim wystąpieniu wspominała pierwsze lata pracy. Wiele miejsca poświęciła chwilom prywatnym wszystkich koleżanek, chwilom, które w naturalny sposób były związane z poradnią.

ROK 2019

Od stycznia 2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i Filia w Chojnie rozpoczęła realizację
rządowego programu „ZA ŻYCIEM”. W ramach programu. W ramach realizacji rządowego programu życie został powołany
Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy.
Celem działalności jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki. Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat. W ramach projektu w Poradni w Gryfinie realizowane są zajęcia:logopedyczne, metodą Montessori, korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki. Wspomaganiem rozwoju w ramach programu „ZA ŻYCIEM”, mogą być objęte dzieci mieszkające na terenie powiatu gryfińskiego.

…ale to nie jest koniec naszej pracy!
Dalej szkolimy się i rozwijamy dla Was!

Skip to content